หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com
คำแนะนำการชำระภาษีในเขตเทศบาลตำบลแม่ขะจาน
04-03-2014 Views: 1824

คำแนะนำการชำระภาษีในเขตเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

เทศบาลตำบลแม่ขะจานขอประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประเภทต่างๆซึ่งได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย โดยท่านสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ขะจาน หรือโทรศัพท์ สอบถามได้ที่ 0-5378-9437 ต่อ 132 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน


เป็นภาษีที่จัดเก็บจากบ้านเช่า อาคาร ร้านค้า ตึกแถว บริษัท ธนาคาร
โรงแรม โรงภาพยนตร์ แฟลต อพาร์ทเมนท์ หอพัก คอนโดมิเนียมโรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงงานอุตสาหกรรม สนามมวย สนามกอล์ฟ ท่าเรือ บ่อนไก่ บ่อนปลา ฟาร์มสัตว์ คลังสินค้า และบริเวณที่ดินปกติใช้ร่วมกันกับโรงเรือนนั้น ฯลฯ

อัตราภาษี ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี
การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี

1. เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้มอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน
(ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่
ตั้งแต่วันที่
2มกราคม -สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี
2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกแบบการประเมิน(ภ.ร.ด.8)ผู้รับการประเมิน
ต้องชำระภาษีภายใน
30 วัน นับแต่วันได้รับการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
3. การผ่อนชำระ ต้องมีวงเงินค่าภาษีที่จะผ่อนชำระตั้งแต่ 9,000 บาท
ขึ้นไป โดยแบ่งออกเป็น 3 งวด งวดละเท่า ๆ กัน

การอุทธรณ์ เมื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ได้รับแจ้งการประเมินไม่พอใจในการประเมินให้ยื่นคำร้องขออุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
อัตราโทษและค่าปรับ


1. ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการ มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200 บาท
และเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ได้ไม่เกิน
10 ปี
2. ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการ ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่สมบูรณ์
มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับและเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน
5 ปี

3. ถ้าชำระค่าภาษีเกินกำหนด 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการ
ประเมิน ให้เสียเงินเพิ่มดังนี้

3.1 ไม่เกิน 1 เดือน เสียเงินเพิ่ม 2.5 % ของค่าภาษี
3.2เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2เดือนเสียเงินเพิ่ม 5 % ของค่าภาษี

3.3เกิน2เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เสียเงินเพิ่ม7.5%ของค่าภาษี
3.4เกิน3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน เพิ่มเงินเพิ่ม10%ของค่าภาษี
3.5เกิน 4 เดือนขึ้นไป ให้ยึดอายัด หรือ ขายทอดตลาดทรัพย์สิน
โดยมิต้องให้ศาล
สั่ง หรือออกหมายยึด

ภาษีบำรุงท้องที่


เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน หรือผู้ครอบครองที่ดินนั้น ๆ โดยให้ผู้เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคม ของปีใด ให้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปีนั้น

อัตราภาษี

จะเสียตามราคาปานกลางของที่ดินมีหลายอัตราขอทราบรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่โดยตรงที่ดินว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์จะต้องเสียภาษีเป็น 2 เท่าของอัตราปกติ

การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษี

1. ให้เจ้าของที่ดินผู้ครอบครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) เป็นรายแปลง โดยให้ยื่นภายในเดือนมกราคม ของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน และชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 30 เมษายน ของทุกปี

2. ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลง ให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์

อัตราค่าโทษและค่าปรับ

1.ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี

2.ยื่นรายการไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม 10%ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม

3.ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อทีดิน ไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่า ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม

4.ชำระภาษีเกินกำหนด วันที่ 30 เมษายน ต้องเสียเงินเพิ่ม 24 % ต่อปีของค่าภาษี เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน

อัตราภาษีป้าย

เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้าหรือโฆษณา หรือกิจการอื่น หรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลักจารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

อัตราภาษีป้าย

1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพและหรือเครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

3. ป้ายดังต่อไปนี้คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

ก. ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพ หรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่

ข. ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษร ต่างประเทศ

4. ป้ายที่คำนวณพื้นที่และประเภทของป้ายแล้วเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200บาท ให้เสียภาษีในอัตราป้ายละ 200 บาท

การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี

1. เจ้าของป้ายจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตั้งแต่ 2 มกราคม – 31 มีนาคมของทุกปี โดยเสียเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่ติดตั้งใหม่หรือป้ายมีการเปลี่ยนแปลงป้าย ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลงหรือแสดงป้าย และเสียภาษีป้ายรวยงวด ๆ ละ 3 เดือนของปี

2. ชำระภาษีป้ายภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่

3. การผ่อนชำระ ต้องมีวงเงินค่าภาษีที่จะผ่อนชำระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป โดยแบ่งออกเป็น 3 งวดงวดละเท่า ๆ กัน

การอุทธรณ์

ถ้าผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้แจ้งการประเมินแล้ว เห็นว่าไม่ถูกต้องให้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบ ภ.ป.4 ภายใน30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

อัตราโทษและค่าปรับ

1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือน มีนาคม หรือหลังติดตั้งป้าย 15 วัน เสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี

2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย โดยไม่ถูกต้องทำให้ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม 10%ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม

3. ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินต้องเสียเงินเพิ่ม 2% ต่อเดือนของค่าภาษีเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน

4. ผู้ใดจงใจ ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาท – 50,000 บาท

5. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันรับโอนต้อง ระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 – 10,000 บาท

6. ผู้ใดไม่แสดงชื่อ – ที่อยู่ เจ้าของป้ายเป็นอักษรไทยให้ชัดเจนที่มุมขวาด้านล่างของป้าย ซึ่งติดตั้งบนอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นและมีพื้นที่เกิน 2 ตารางเมตร ต้องระวางโทษปรับวันละ 100 บาท เรียงรายวันตลอดระยะเวลาที่กระทำความผิด

7. ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จให้ถ้อยคำเท็จ ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้ายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีปรับหรือตั้งแต่ 5,000ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ