หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com
พันธกิจ/วิสัยทัศน์
09-10-2018 Views: 9161


1. วิสัยทัศน์การพัฒนา

          ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาล ทำงานแบบมีส่วนร่วม

 

2. พันธกิจ

1.     ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับให้มีมาตรฐาน

2.     พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความอยู่ดีกินดี

3.     พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

4.     ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจและกลุ่มอาชีพให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน

5.     พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่

6.     มุ่งเน้นให้เป็นองค์กรที่โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น


3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา/เป้าประสงค์

3.1 ประเด็นการพัฒนาด้านการศึกษา : สถานศึกษาในเขตเทศบาลต้องมีมาตรฐานและคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษา

3.2  ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต : ประชาชนมีสุขภาพดี และมีความสามัคคีในชุมชน

3.3 ประเด็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ: ประชาชนมีรายได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

3.4  ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน : โครงสร้างพื้นฐานที่มีมาตรฐานและประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร

3.5  ประเด็นการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : บ้านเมืองสะอาด ร่มรื่นและปลอดมลภาวะ

3.6  ประเด็นการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร : บริการประชาชนรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม


4. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ได้ดำเนินการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจากข้อมูลการประชุมประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาของประชาชน ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ซึ่งสามารถกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ดังนี้

 

1. ประเด็นด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1. ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

 

2. สร้างโอกาสและทางเลือกสำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนเข้าถึงการบริการการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลายนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

3. สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถาบันทางศาสนา รวมทั้งการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมทางด้านภาษา และการแต่งกายล้านนา

 

4. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง

กองการศึกษา

 

 

 

 

กองการศึกษา

 

 

กองการศึกษา

 

 

 

กองการศึกษา

           

          2. ประเด็นการการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

 

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

1. ส่งเสริมงานด้านสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

 

2. ส่งเสริมและพัฒนาเด็กเยาวชนในท้องถิ่น ตลอดจนให้ความสำคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้รับอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันอย่างครบถ้วนและเป็นธรรม

 

3. สนับสนุนงานด้านการส่งเสริมอาชีพและฝึกอาชีพให้กับประชาชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้ไม่มีงานทำ เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานและอาชีพรวม

 

4. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน  งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ

 

 

6. ส่งเสริมการบำรุงรักษาศิลปะ ศาสนา จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

 

7. ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาลการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

 

8. ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ

ส่งเสริมการสร้างสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

สำนักปลัด

 

 

กองการศึกษา

 

 

 

สำนักปลัด

 

 

 

สำนักปลัด

 

 

 

สำนักปลัด

 

 

 

 

กองการศึกษา

 

 

กองสาธารณสุข

 

 

กองการศึกษา

 

  3. ประเด็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1. ส่งเสริมให้เกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ การปลูกพืชเศรษฐกิจสัตว์เศรษฐกิจได้อย่างทั่วถึงและถูกวิธี

 

2. ส่งเสริมความรู้สมัยใหม่ ควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น และเกิดแนวทางในการนำไปสู่วิสาหกิจชุมชน 

สำนักปลัด

 

 

 

สำนักปลัด

 

4. ประเด็นการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศตลอดจนมาตรการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น

2. เสริมสร้างความร่วมมือในการดำเนินการอนุรักษ์ การคุ้มครองดูแลและการบำรุงรักษาแม่น้ำลำคลอง ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ให้เกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืน

กองสาธารณสุขฯ

 

 

 

กองสาธารณสุขฯ

5. ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โครงสร้างพื้นฐาน

1. ส่งเสริมงานด้านคมนาคมขนส่ง ทางระบายน้ำ สะพาน  และการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

 

2. พัฒนางานด้านการฝังเมือง การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่สาธารณะ และงานควบคุมอาคาร

 

3. ส่งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค

 

กองช่าง

 

 

 

กองช่าง

 

 

กองช่าง

6. ประเด็นการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

1. เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ความสามัคคี ในชุมชน

 

2. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ

 

3. พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยี

 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ และรักษาความปลอดภัย

ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในเขตเทศบาล

 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

6. เสริมสร้างการประสานเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันและการบูรณาการร่วมกัน

สำนักปลัด

 

 

สำนักปลัด

 

ทุกกอง

 

 

สำนักปลัด กองช่าง

 

 

 

 

กองคลัง

 

 

ทุกกอง

 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ขะจาน พ.ศ. 2561-2564


แผนที่ยุทธศาสตร์ ส่วนที่ 4

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติยุทธศาสตร์และแผนงาน

 

ที่

ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานสนับสนุน

1

การพัฒนาด้านการศึกษา

บริการชุมชนและสังคม

1.     การศึกษา

2.     ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

-        กองการศึกษา

 

2

การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

บริการชุมชนและสังคม

1.     งบกลาง

2.     สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

3.     รักษาความสงบภายใน

4.     สาธารณสุข

-        สำนักปลัด

-        กองสาธารณสุข

 

 

3

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริการชุมชนและสังคม

1.     แผนงานเคหะและชุมชน

-        กองสาธารณสุข

 

4

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

บริการชุมชนและสังคม

1.     แผนงานเคหะและชุมชน

-        กองช่าง

 

5

การพัฒนาการเมืองการบริหาร

บริหารทั่วไป

การดำเนินงานด้านอื่น

1.     บริหารทั่วไป

-        สำนักปลัด

-        กองคลัง