หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com
ร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
26-09-2018 Views: 832


ข้อมูลเบื้องต้นของอปท

คำแถลง

          คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง

          คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ

          คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย

บันทึกหลักการและเหตุผล

          บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและ เหตุผล แบ่งตามแผนงาน

          บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและ เหตุผล

รายงานประมาณการรายรับ

รายงานละเอียดประมาณการรายรับ

รายงานประมาณการรายจ่าย

รายละเอียดประมาณการรายจ่าย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย